REKRUTACJA 2020/2021

od 2 marca 2020 r. godz. 09:00
do 13 marca 2020 r. godz. 15:00


rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2020/2021

Dziecko  w  wieku  5 lat   (rocznik 2015)   ma   prawo  do  korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale  przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Decyzję o miejscu realizacji wychowania przedszkolnego podejmują rodzice dziecka.

Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2014) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5 i 6 letnie   kontynuujące    wychowanie    przedszkolne w   dotychczasowym    przedszkolu lub oddziale   przedszkolnym w szkole podstawowej 

nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają   jedynie KARTĘ KONTYNUACJI w  terminie  od  17.02.2020 r. do  28.02.2020 r. do godz. 15:00.

Karta jest dostępna u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

KLASY I 2020/2021

Do klas I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (rocznik 2013)

- dzieci 6-letnie (rocznik 2014) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do  klasy  pierwszej  należy  złożyć  wraz ze zgłoszeniem (dotyczy dzieci ze szkoły obwodowej) lub z wnioskiem rekrutacyjnym (dzieci spoza rejonu) w terminie 02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.

PO ZAREJESTROWANIU NA STRONIE PRZYCHODZIMY DO WYBRANEJ SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU Z WYDRUKOWANYM ZGŁOSZENIEM (SZKOŁA OBWODOWA)

LUB WNIOSKIEM I ZAŁĄCZNIKAMI (DZIECI SPOZA REJONU)