Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły p. mgr Ewa Wasilewska
Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz