Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 52
im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku

 Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp52.edu.gdansk.pl/pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2024

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).  Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 10.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

 • Ewa Wasilewska
 • e.wasilewska@sp52.edu.gdansk.pl
 • telefon: 58 341 63 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Kościuszki 111

 

Dojazd

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki przy
ul. Kościuszki 111 można dojechać liniami tramwajowymi 3,5 – przystanek Kościuszki. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 249 – przystanek autobusowy Ostroroga, linia 149 przystanek Kościuszki 03.

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi ok.150 metrów.

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi ok.50 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz.

Odległość od Dworca Wrzeszcz wynosi około 2700 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 

Opis ogólny budynku przy ul. Kościuszki 111

Dla uczniów i rodziców udostępnione jest jedno wejście do budynku od ul. Kościuszki, dostępne także dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w platformę dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy osobowej. Na parterze przy głównym wejściu znajduje się stanowisko portierni. Pracownicy udzielają informacji przy wejściach do placówki. Przed wejściem do szkoły znajduje się 5 bezpłatnych miejsc parkingowych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę
pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.
Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.