REKRUTACJA 2019/2020

od 4 marca 2019 r. godz. 09:00
do 15 marca 2019 r. godz. 15:00


rekrutacja odbywa się poprzez stronę internetową:

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2019/2020 

Dziecko  w  wieku  5 lat   (rocznik 2014)   ma   prawo  do  korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale  przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Decyzję o miejscu realizacji wychowania przedszkolnego podejmują rodzice dziecka.

Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2013) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci 5 i 6 letnie   kontynuujące    wychowanie    przedszkolne w   dotychczasowym    przedszkolu lub oddziale   przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają   jedynie KARTĘ KONTYNUACJI w  terminie  od  04.02.19 r. do  12.02.19 r. do godz. 15:00. Karta jest dostępna u wychowawców grup lub w sekretariacie szkoły.

 

KLASY I 2019/2020 

Do klas I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (rocznik 2012)

- dzieci 6-letnie (rocznik 2013) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do  klasy  pierwszej  należy  złożyć  wraz ze zgłoszeniem (dotyczy dzieci ze szkoły obwodowej) lub z wnioskiem rekrutacyjnym (dzieci spoza rejonu) w terminie 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

 

PO ZAREJESTROWANIU NA STRONIE PRZYCHODZIMY DO WYBRANEJ SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU Z WYDRUKOWANYM  ZGŁOSZENIEM (SZKOŁA OBWODOWA) LUB WNIOSKIEM ( DZIECI SPOZA REJONU)